Τροποποίηση της προγενέστερης απόφασης ΔΣ με αριθμ.60/2020 για υποβολή αιτήματος επιχορήγησης προς τον Δήμο Σιντικής

Θέμα: Τροποποίηση της προγενέστερης απόφασης ΔΣ με αριθμ.60/2020 για υποβολή αιτήματος επιχορήγησης προς τον Δήμο Σιντικής

Ημ/νια: 04/11/2020 13:50:50

Φορέας: ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΔΑ: ΨΘΤΒΟΚ69-ΑΒ5